Cuộc họp thường niên lần 1

Hội nghị thường niên đầu tiên do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (Việt Nam) đăng cai tổ chức vào ngày 18-27 / 01/2019 nhằm đánh giá tiến độ dự án và xác định các điểm mạnh và hạn chế của việc thực hiện dự án nhằm đạt được kết quả tốt hơn trong tương lai. Hội nghị cũng tạo cơ hội cho các đối tác thảo luận về kết quả khảo sát doanh nghiệp & phản hồi từ việc hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên. Đồng thời các chuyên gia EU có thể hỗ trợ thêm trong việc triển khai nền tảng học tập trực tuyến (VLE) cho các trường đại học đối tác.