Cuộc họp trực tuyến tiến độ JEUL

Các đối tác của dự án JEUL đã tập hợp trong một cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tiến độ trong từng gói công việc của dự án. Các trường đại học châu Âu đã trình bày những tiến bộ trong việc thực hiện các gói công việc của dự án và cùng tất cả các đối tác tranh luận về các bước tiếp theo cần được thực hiện trước cuộc họp dự án chung tiếp theo được lên kế hoạch vào tháng 4 năm 2022.