Gián đoạn các hoạt động dự án do COVID-19

Đại dịch coronavirus đang lan nhanh trên toàn thế giới và một số trường đại học thuộc dự án JEUL hiện đang làm việc theo chế độ từ xa.Người dân không được phép đi lại, vì vậy tất cả kế hoạch trong phần còn lại của dự án tạm thời bị dừng lại. Mặc dù bị phong tỏa và hạn chế đi lại, các đối tác của JEUL vẫn tiếp tục làm việc với các hoạt động dự án có thể được thực hiện từ xa (chuẩn bị các nghiên cứu tình huống và cập nhật chương trình giảng dạy). Tất cả các trường đại học đã chuyển sang giảng dạy từ xa, và các khóa học trực tuyến của Entrepreneurshp Pathay (WP 4) luôn luôn phù hợp và hữu ích để giải quyết tình hình hiện tại.