Hoàn thành WP 3

Gói công việc 3, dành riêng cho việc xây dựng chương trình giảng dạy ở các trường đại học Trung Quốc và Việt Nam, đã được hoàn thành. Dưới sự dẫn dắt của Đại học ŠKODA AUTO, bốn trường đại học châu Á của dự án JEUL đã nâng cấp 30 chương trình giảng dạy trong các trường đại học của họ. Việc nâng cấp chương trình giảng dạy là kết quả của một số nhiệm vụ được thực hiện trong gói công việc 3. Các nhiệm vụ bao gồm tổ chức thực tập cho sinh viên tại các công ty đối tác, phản hồi từ giới thiện việc làm cho sinh viên và ba hội thảo về phát triển chương trình giảng dạy do đội ngũ giảng viên do Đại học ŠKODA AUTO cung cấp cho các đồng nghiệp Châu Á. Tác động của kết quả đạt được được đo lường nhờ các phiếu đánh giá tác động do giảng viên chính chuẩn bị cho mỗi khóa học. Các biểu mẫu đánh giá tác động đã được chuẩn bị để thu thập thông tin từ phản hồi của sinh viên vào cuối khóa học.