Hội nghị và hội thảo thường niên JEUL lần thứ hai

Cuộc họp thường niên lần thứ hai do Đại học Ô tô Škoda (Cộng hòa Séc) chủ trì được tổ chức vào ngày 10-11 tháng 1 năm 2020. Cuộc họp tập trung vào kết quả đạt được từ các hoạt động liên quan đến các gói công việc khác nhau của các đối tác đại học quốc tế, tổng quan chung về tình hình thực hiện dự án JEUL, thảo luận các vấn đề hành chính và xem xét các hoạt động sắp tới của dự án. Hội thảo về tổng hợp Kết quả Khảo sát Doanh nghiệp và Phản hồi từ giới thiệu việc làm cho sinh viên “Giáo dục Co3: Hợp tác, Liên kết và thúc đẩy doanh nghiệp” diễn ra sau cuộc họp thường niên, vào ngày 13 – 17 tháng 1 năm 2020. Hội thảo nhấn mạnh về việc xem xét Kết quả khảo sát; Kinh nghiệm Doanh nghiệp Thực tế; Giáo dục thực hành; Phát triển chương trình đào tạo; Phát triển Tinh thần khởi nghiệp và Hợp tác với Doanh nghiệp. Trong hội thảo, các đối tác Việt Nam và Trung Quốc đã trình bày những kinh nghiệm và kết quả rút ra từ các gói công việc của dự án và triển vọng kinh nghiệm của dự án được lồng ghép vào các hoạt động phát triển của các trường đại học đối tác.