JEUL Ứng dụng phần mềm vị trí việc làm đã hoàn thành

Nền tảng Giới thiệu việc làm sinh viên JEUL – được hoàn thành vào tháng 6 năm 2021 – nền tảng dự định tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của Văn phòng Giới thiệu việc làm của các trường đại học Trung Quốc và Việt Nam, giúp họ xây dựng và nâng cao năng lực của mình.

Nền tảng Giới thiệu việc làm JEUL là kết quả của cuộc khảo sát được thực hiện giữa 400 trường đại học Trung Quốc và Việt Nam đã trả lời bảng câu hỏi do các trường đại học đối tác của dự án xây dựng. Hơn nữa, nó đáp ứng các nhu cầu nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án trong việc cải thiện sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp.

Hệ thống bao gồm thông tin đăng nhập cho ba bên liên quan

a. Trường đại học

b. Doanh nghiệp

c. Sinh viên Nền tảng Giới thiệu việc làm JEUL có sẵn trên liên kết applypanda.com