Kết quả

Tài liệu phổ biến thông tin

Kết quả đầu ra của dự án

Gói công việc 1.1. Hội thảo về hợp tác liên kết Trường đại học – Doanh nghiệp

Gói công việc 1.2. Chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo các trường đại học Việt nam tới các trường đối tác Châu Âu

Gói công việc 1.3. Các thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các trường đại học đối tác và các doanh nghiệp

Gói công việc 1.5. Hội thảo cho các cán bộ văn phòng

Gói công việc 1.6. Nền tảng trực tuyến để các công ty và sinh viên phù hợp khả năng gặp nhau

Gói công việc 1.7. Khảo sát doanh nghiệp ở Trung Quốc và Việt Nam

Gói công việc 2.1. Hội thảo về vai trò của nghiên cứu tình huống trong việc học tập và giảng dạy hiệu quả

Hội thảo ở Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo ở Đại học Kent

Gói công việc 3.2 Khảo sát doanh nghiệp – Phản hồi từ sinh viên

Gói công việc 3.3. Hội thảo về phát triển chương trình giảng dạy

Gói công việc 4.1. – 4.2. Hội thảo về hướng kinh doanh khởi nghiệp và cách giảng dạy trong môi trường học tập ảo (VLE)

Hội thảo ở Vilnius

Hội thảo ở Kent

Các thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác của JEUL:

Thỏa thuận hợp tác giữa đại học  Vilnius (Lithuania) and Đại học hàng không và du hành vũ trụ Nanjing (China) (Tháng 10, 2019)

Thỏa thuận hợp tác giữa đại học ŠKODA AUTO (Cộng hòa Séc) and Trường Đại học Ngân hàng (Vietnam) (Tháng 5, 2019)

Thỏa thuận song phương Erasmus+ giữa đại học ŠKODA AUTO (Công hòa Séc) and Đại học Kent (Anh) (Tháng 5, 2019)

Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học ŠKODA AUTO (Cộng hòa Séc) và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) (tháng 1 năm 2019)

Thỏa thuận song phương Erasmus + giữa Đại học ŠKODA AUTO (Cộng hòa Séc) và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) (tháng 1 năm 2019)

Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học ŠKODA AUTO (Cộng hòa Séc) và Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh (Trung Quốc) (tháng 7 năm 2018)

Thỏa thuận song phương Erasmus + giữa Đại học ŠKODA AUTO (Cộng hòa Séc) và Đại học Vilnius (Lithuania) (tháng 5 năm 2018)

Nghị định thư về chương trình trao đổi giữa Đại học Siena (Ý) và Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh (Trung Quốc) (2021)

Thỏa thuận song phương Erasmus + giữa Đại học Siena (Ý) và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) (2019)

Thỏa thuận song phương Erasmus + giữa Đại học Siena (Ý) và Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh (Trung Quốc) (2019)