Khảo sát doanh nghiệp ở Trung Quốc và Việt Nam

401 doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam đã tham gia cuộc khảo sát để phân tích khoảng cách giữa kiến ​​thức và kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp ở Trung Quốc và Việt Nam. Cuộc khảo sát được thực hiện trong ba tháng từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018. Kết quả khảo sát đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn cho các đối tác của JEUL về cách thức hiện đại hóa chương trình giảng dạy và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường lao động tại Trung Quốc và Việt Nam.

Báo cáo khảo sát đã được thực hiện cho các nhóm đối tượng liên quan (bao gồm trường đại học, doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu, phòng thương mại, người ra quyết định ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia, sinh viên).Kkết quả khảo sát đã đ7ợc thảo luận tại Hội thảo về doanh nghiệp (ngày 22-23 / 1 /2019) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để đạt được mục tiêu đưa sinh viên các trường đại học Việt Nam và Trung Quốc đến gần hơn với tư duy khởi nghiệp và thu hẹp khoảng cách giữa sự không phù hợp về kỹ năng trong đào tạo, các trường đại học phải thiết lập một cơ chế để có thể học hỏi từ thực tế bằng cách cử giảng viên và sinh viên của trường đến thực tập tại các công ty.